آلبوم تصاوير
- (15 Body)  Print

       
   
ديدار با اسقف اعظم واشنگتن ديدار با جاثليق آرام کشيشيان
ديدار با جناب آقاي دکتر خورشيديان مو ديدار با خاخام يهودي ديدار با علماي تقريب مذاهب
ديدار از کتابخانه آيت الله مرعشي ديدار با جناب اسقف سرکيسيان شرکت در مراسم امام مهدي دانشگاه کوفه