شاخه بندی اخبار


خطبه‌هاي نماز جمعه تهراندر تاريخ 20 مهرماه 97

خطبه‌هاي نماز جمعه تهراندر تاريخ 20 مهرماه 97

Date:1397/7/21

.


خطبه هاي نماز جمعه 20 مهرماه 97

 

خطبه اول :

قالَ اللهُ العَظيم فِي کِتابِه الکَريم: "وَلاتَبغِ الفَسَادَ فِي الأرضِ إنَّ الله لَا يُحِبُّ المُفسِدِين" بحثم در خطبه هاي پيش پيرامون فساد و مفسد بود و در خطبه قبل به مناسبت بحثم عوض شد و در اين خطبه به حول و قوه خداي متعال همان بحث فساد و مفسد را دنبال ميکنيم. آيه مبارکه اي که تلاوت نمودم. در سوره شريفه قصص آيات کريمه 77 به بعد "وَ ابتَغِ فِيمَا آتَاکَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَهَ وَ لا تَنسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنيَا وَ أحسِن کَمَا أحسَنَ اللهُ إلَيکَ وَلاتَبغِ الفَسَادَ فِي الأرضِ إنَّ الله لَا يُحِبُّ المُفسِدِين" خدا به پيغمبرش )صلّ الله عليه و آله و سلّم( خطاب ميکند ميفرمايد که: دنبال کن و پيگير باش آنچه را خدا به تو داده است اين ها را براي آخرت همه را ذخيره کن"وَ لا تَنسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنيَا" البته به دنيايت توجه کن نصيبي که خدا به تو داد براي دنيايت توجه کن که اين نصيب آنچه مربوط است به دنيا ازش بهره بگير و بقيه را براي آخرت بگذار "وَ لا تَنسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنيَا" اين نصيب چيست؟ اين نصيب در بيانات مختلف در کلمات اهل بيت )عليهم الصلاه و السلام( از جمله در فرمايش امير المؤمنين )عليه الصلاه و السلام( است ميفرمايد. ميفرمايد: "وَ لاتَنسَ صِحَّتَکَ وَ لَا قَولک وَ لَا فَراغَک وَ لَا قُوَّتَک وَ شَبابَکَ وَ نَشاطَکَ وَ غِناکَ" آنچه خدا به تو داده جواني، قدرت، زبان، بينايي، کار، توان، غنا هر چه خدا داده آن مقداري که براي دنيايت است بهره بگير بقيه را براي آخرت بگذار يعني نشاط براي دنيا است، جواني براي دنياست، قوت و سلامت براي زندگي است ولي نه فقط زندگي دنيا نه فقط تمرکز روي دنيا اين درست نيست تمرکز روي دنيا فساد آور است ولي اين را به تعبير بنده دالان آخرت قرار بده و به دنيايت در همين اندازه بپرداز در همين اندازه در اينجا روايتي است در باب روايتي است مفصل در مصباح الشريعه در باب فساد از امام صادق )عليه الصلاه و السلام( ميفرمايد که "المَّاهِ رِ مِن فَسَادِ البَاطِنِ" من آن چه در ظاهر آشکار ميشود از فساد جمع کردن مال، احتکار، گران فروشي، عياشي شهوت راني، دروغگويي آنچه در ظاهر از فساد ديده مي شود يک باطني دارد نشأت گرفته است اين ظاهر از آن باطن و کسي که "أصلَ حَ سَريرَتَهُ" کسي که باطنش را درست کند "أصلَحَ الله عَلَا نِيَتَه" کسي که نيّت را درست کند نيّت خدايي باشد از چهارچوب توحيد خودش را بيرون نکند خداي متعال هم ظاهرش را درست ميکند ولي کسي که "خانَ الله فِي السرّ" کسي که در باطن خيانت کرد در هوا و هوس بود هَتَکَ الله علي نيته يا هتَّک الله عَلَانيَته" خداي متعال ظاهرش را هم آلوده نشان مي دهد زشت نشان مي دهد و رسوا، بعد مي فرمايد که و اين فساد از کجا نشأت مي گيرد؟ "مِن طُو لِ الأمَلِ وَ الحِرصِ وَ الکِبرِ" ريشهي فساد يکي؛ آرزوهاي طولاني است يکي؛ حرص است و يکي کبر و غرور است، بعد مثال ميزند امام ششم )عليه السلام( به اين آيات کريمه اي که يکي از آن را تلاوت کردم در سوره مبارکه قصص آيات 77 و يکي دوتا جلو و يکي دوتا عقب که "إنَّ قَا رُونَ مِن قَو مِ مُوسَي فَبَغَي عَلَيهِم" بعد داستان قارون را مي آورد که قارون که پسر عموي موسي بود که در بعضي کلمات است يا پسرخاله بودند يا عموي موسي بن عمران بود هرچه بود از بستگان بود ولي در رابطه با فرعون بود اين تورات را خوب بلد بود، خوب مي خواند در جمع ها خودش را جا داده بود ولي باطن باطني بود خراب بعد اين باطن آشکار شد و خروج کرد بر موسي بن عمران )عليه السلام( اين را به عنوان مثال و شاهد امام ششم )عليه السلام( آورده است بعد اين آيا کريمه ميفرمايد که "وَ ابتَغِ فِيمَا آتَاکَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَهَ" پس بنابراين حالا که چنين است انسان که بايد باطن را درست کند تا ظاهرش درست بشود پس تو دنبال کن آخرت را "الدَّارَ الآخِرَهَ" وَ لا تَنسَ نَصِيبَ کَ مِنَ الدُّنيَا" از دنيايت آنچه خدا بهت داده بهره بگير ولي به اندازه  دنيا، پول به اندازه خودت، خوراک و لباس به اندزاه خودت بيش از اين نيست بيش از اين غذايي که مي خوري اين بشقاب غذايي که ميخوري نميتواني بخوري بيش از يک ليوان آب که ميخوري سيراب ميشوي بيشتر نميتواني نه خودت و نه زن و بچه ات همين مقدار مسکن يک جائي بخوابي و بروي و بيايي اين به معناي زندگي دنيا است عيش دنياست بيش از اين ديگه گذاشتن غلط است نگذار، جمع نکن و اين جمع کردن هوا و هوس است بحثي فقها دارند در احتکار که بنده در احتکار در يکي از خطبه ها توضيح کوتاه دادم الآن هم اشاره اي عرض ميکنم در کلمه احتکار فقهاي اسلام اين چنين گفته اند که موضوع احتکار مواد غذايي است مَثَل زده اند: به گندم جو برنج کشمش و غلات بعد بعضي بحث کرده اند که اين احتکار که در همه چيز نيست مطرح کرده اند که چيزهاي ديگر هم استماع لازم دارد و اگر احتکار بشود به ضرر جامعه است و اگر جمع بشود موجب ميشود قيمت ها بالا برود بعد صاحب جواهر )رحمت الله عليه( نقل ديگران را نقل ميکند ميگويد اين که شما مي گوييد که اين يک قبح عقلي دارد و چيز واضحي است موضوع احتکار که در روايات است اين احتکار ضرر به جامعه است بله همين است اين که آدم کاري انجام بدهد که جامعه متضرر بشود، مسلمانها در مشکل بيفتند ميگويد اين يک مسئله عقلي است و شرع هم همين است بداهتاً در عقل و شرع حرام است يعني بعد ميگويد در تمام يعني در تمام امور آنچه مسلمين به آن احتياج دارند در مکان، در لباس، در تمام وسائل در مواد غذايي هر چي را آدم نگه دارد و جمع کند به اميد اين که اين گران بشود و گران بفروشد اين حرام است بر اين اساس ولو اين که کلمه احتکار که در روايت است بر او صادق نباشد چون عده اي مي گويند صادق است بر همه ايشان به عده اي ميگويند البته بحث بحث لفظي است مهم نيست تمام فقها اتفاق کلمه دارند که جمع کردن براي گران کردن چيزي حرام است همه ميگويند ميگويند اگر انسان بخواهد چيزي را بگذارد و نگه دارد براي اين که اين يخچال فردا گرانتر بفروشد اين ماشين را فردا گرانتر بفروشد، اين مواد غذايي را گرانتر بفروشد، حرام است بعد رواياتي هم که هست ميگويند در همين جاست که مسلمين با مشکل روبرو بشوند چون سه جمله در حديث است از اميرالمومنين )عليه السلام( است مي فرمايند:" سه دسته را به آتش ما بشارت مي دهيم و وعده ميدهيم دستهي اوّل آن ها هستند که دائم الخمر هستند، دستهي دوم قوانين هستند آنان هستند که بين زن ها و مردهاي بيگانه رابطه برقرار ميکنند، دستهي سوم کساني هستند که احتکار ميکنند اين احتکار در تمام امور است يعني در جائي که نياز جامعه است ضرورت امّت اسلام است احتکار حرام است نگه داشتن حرام است "وَ لا تَنسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنيَا" به اندازه آدم بايد استفاده کند جامعهي اسلامي را بايد مراعات کرد، جامعه را اسلام امّت اسلام مهم است امّتي که به عنوان امت اسلام است و کلام پيغمبر اکرم)صلّ الله عيله و آله و سلّم( بر آن بايد توجه کرد که امّت اسلام، امّت اسلام اين چنين است معناي توجه به امّت اسلام رحم کن، رحم بر عيسي بکن بر خر مکن/ طبع را بر عقل خود سرور مکن. هوا خر است هوا و هوس خر است، هوا و هوس جهل بي شعور است نميفهمد احتکار جهل است، نگهداشتن براي گران کردن و مردم را بر مشکل انداختن اين جهل به زندگي است، جهل بر آخرت است، همين است که آدم با اين احتکار با اين کار همين است، رحم بر عيسي بکن، بر خداپرستي بکن بر آخرت بکن، بر زندگي خودت بکن، بر آيندهات بکن نه اين که مال را براي ديگران بگذاري و فردا خودت در قبر گرفتار باشي رحم بر عيسي کن و بر خر نکن آن جهل است و آن بي خبري است از عالم، خر به معناي همان بي خبري است بي خبري است از آينده طبع را بر عقل خود سرور مکن"وَ ابتَغِ فِيمَا آتَاکَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَهَ وَ لا تَنسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنيَا وَ أحسِن کَمَا أحسَنَ اللهُ إلَيکَ وَلاتَبغِ الفَسَادَ فِي الأرضِ إنَّ الله لَا يُحِبُّ المُفسِدِين" خدا براي ما اميدوارم به ما مخصوصاً آنهايي که دلشان قسي است اموال را جمع ميکنند، مخصوصاً در اين زمان نياز ملّت و امّت اسلام و مشکل جامعهي اسلامي و کشور و اين که دنيا و دشمن احاطه کرده است، کشور را پرداختن به احتکار، جمع آوري، مال اندوزي و خريد و فروشهاي گناه، تقلب، خلاف کاري چه متقلب چه آنان که حاميان متقلب هستند چه آدم هايي که دنيا پرست هستند و آنهايي که حامي آنها هستند کمکشان ميکنند اينها تمام از زمره آنها هستند که اميرالمؤمنين فرمود:"خداي متعال به آنها بشارت به جهنم داده است" خدا اين دل هاي قسي را نرم کند و خداي متعال اميدواريم انشاءالله اميدواريم انشاءالله اين کشور را و اين ملّت اين ملّت عزيز و ملّت مخلص و ملّتي که حقّ نمام و اسلام را ميداند اين ملّت را ياري کند و از اين افراد سودجو و دنيا پرست خداي متعال انتقام بگيرد و اميدواريم همين برنامه اي که الآن قوه قضاييه محترم کشور دارد درباره رسيدگي ها به همين صورت به جدي رسيدگي بشود حالا آن عده اي که دستگير شده اند جدا ولي کلاً همه ما همه کسبه نرويم در آن وادي در گرانفروشي بايد چيزي داشت باز کرد به مردم عرضه کرد به فکر فردا نبود"وَ ابتَغِ فِيمَا آتَاکَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَهَ" مسلمان "وَ لا تَنسَ نَصِيبَکَ مِنَ الدُّنيَا" نمازخوان، زيارت برو به امام رضا )عليه السلام( اظهار ادب کردن و زيارت رفتن "وَ ابتَغِ فِيمَا آتَاکَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَ هَ" ذخيره نکن خودم و همه عزيزان را به ورع و تقوا توصيه مي کنم.

 

خطبه دوم:

خودم و همه عزيزان را به ورع و تقوا و اينکه انسان زبانش به صدق و پاکي باشد، گوش به پاکي و زبان باشد، دل و طاهر باشد دست و پا، روش و راه، راه خدا باشد، همه مارا خداي متعال متوجّه کند آگاه کند و موفق کند انشاءالله. بحثم در خطبه دوم اين نکته است که در خطبه دوم که اولاً مناسبتهايي است که اين مناسبتها را تذکر مي دهم: اوّل سالگرد سالگر دِ شهادت سردار همداني براي ايشان و براي تمام شهداء در پيشگاه پروردگار رحمت و علوّ مقام تقاضا دارم. مطلب دوم سالروز تأسيس سازمان عقيدتي سياسي است که ارتش که براي دست اندرکاران از پيشگاه خدا تقاضاي توفيق و نصرت دارم امّا بحثم پيرامون چند جمله اي است که رهبر معمّم انقلاب )دام ظلّه (در دو شب پيش با روساي سه قوه و جمعي که بودند فرمودند و آن مطلب اين بود که مشکل جامعه را با جديت حل کنيد مشکل نمام بانکي و اشتغال و تورم و هم چنين رسيدگي به مشکلات مخصوصاً طبقه ضعيف که اين نياز به مشورت دارد و نياز به کار شبانه روزي دارد به کلمه مشورت چند بار ايشان در سخنان مختلف تکيه کرده اند  . علي بن مهزيار از حضرت جواد )عليه السلام( نقل مي کند که امام جواد)سلام الله عليه( فرمود: "اَلمَشورَتَ مُبَارَکَه" مشورت مبارک است با اهل نمر شورا و مشورت کرد و تشکر هم مي کنيم از استادان بسيجي دانشگاه هاي کشور که حدود 900 نفر بيانيه نوشته اند و گفته اند ما کمک مي کنيم بله اين امور را بايد صاحب نمران، دانشگاهيان و اقتصاددانان وارد شوند و با آن ها مشورت جدي بشود. امير المؤمنين) عليه السلام( به مالک اشتر فرمود: "أکثَر مُدارسه العُلماء وَ الحُکَماء" و بعد فرمود: مشورت کن، مشورت با بخيل نکن، مشورت با جوان نکن، بخيل نمي گذارد تو کارهاي اساسي بکني به مالک اشتر فرمود: با جوان مشورت نکن ترسو نميگذارد در کارهاي اساسي تصميم بگيري مي ترسد و تو را متوقف مي کند در تصميم گرفتن و همچنين افراد مختلفي که صلاحيت ندارند با افراد آگاه، دانا، دلسوز به مسلک کشور مشورت همان طوري که آقا فرمودند: "کشور انشاءالله با اين ظرفيت هاي گستردهاي که بحمدالله دارد مشکلاتش قابل حل است و انشاءالله بر تمام تحريم هاي دشمن و تمام توطئه هاي دشمنان فائق خواهد آمد انشاءالله و اين پيروزي و موفقيتي است که تمام آنچه آنها خواب ديده اند براي اين ملّت انشاءالله اين خواب ها را بيداريشان و روشن شدن اين خوابها را انشاءالله به گور خواهند برد و در پيشگاه خدا محاکمه خواهند شد. نکته اي که در اين، نکته اي که در اينجا مهم است عرض مي کنم و حضرتِ آقا هم مخصوصاً اخيرٍاً دارند تکرار ميکنند روي اين نکته اين نکته را من از يک مرکز سياسي آمريکا دارم نقل مي کنم. در حدود يک ماه قبل است دولت آمريکا به مرکز تحقيقات پارلمان آمريکا مي گويد: "درباره اين که بر ايران مسلّط شويم و ايران را بهم بريزيم شما فکر کنيد براي ما طرح بدهيد" اين مطلبي است قطعي، شايد باز در رسانه ها جاهائي بيايد ولي اين مسئله اي است که در همان يعني در آن اتاق تحقيقات پارلمان آمريکا به تصويب رساندند به دولت گفتند تو اين راه را برو چند نکته است، يکي اين که حکومت ايران را، حاکمان ايران را اوّل هم اسم دولت را مي برد، دولت را و بقيه قوا را شما به عنوان اين که اينها فساد، فسادي دارند يک فساد نه فساد موردي، نه فساد يکي دو تا تعبير فساد سيستماتيک يعني کلاً نمام فاسد است کلاً دولت فاسد است قوه قضاييه قوه مقننه و اين مسائل و قوا را شما اينها را متهم کنيد اينها را متهم کنيد بر اين که اين يک نکته. من مي خواهم عرض کنم به تمام ملّت بزرگ ايران که اين نکاتي که تصويب شده است در مرکز تحقيقات آمريکا و دنبالش هم هست دولت آمريکا اگر ما اين مسائل را دنبال کنيم بدانيم به دشمن کمک کرده ايم بدانيم دشمن را خوشحال کرده ايم، اين هم رهبر انقلاب )دام ظله (در موارد متعدد تکيه کرده اند يکي در همان بحثي بود که ما خبرگان در محضر شريف ايشان بوده ايم که همين مسئله را فرمودند فرمودند: اهانت به يکديگر و توهين و اين امور اين خاص دشمن است دشمن برنامه اش همين است که بگوئيد و ترويج کنيد که اصلاً سيستم فاسد است، سيستم دولت و غير دولت فاسد است اين را تبليغ کنيد اين را بگوييد و توهين کنيد اين مسئله اوّل و مسئله دوم مسئولان کشور را قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه مسئولان را به فساد متهم کنيد اين دو. سه بين مسئولان اختلاف ايجاد کنيد تا با اختلافي که با يکديگر دارند اين اختلاف کشور را ضعيف کند. چهارم رهبران را هم متهم کنيد تا به طور کلّي ملّت ايران از رهبران کشور، از رهبري کشور، از مسئولان کشور، از مديران کشور، از نمام جمهوري اسلامي از همه نااميد بشوند آن وقت است که ما برکشور مسلّط مي شويم بر ايران مسلّط خواهيم شد اين بحثي است که اين بحثي است که آمريکا دارد يعني درست متن کلامي است که در اتاق تحقيقات آمريکا تصويب کرده اند بنابراين در تمام امور چه درمصوبه هاي بين المللي و کنوانسيون ها و ساير امور چه در مصوبات ديگر اين مطلب را بايد همه در نمر بگيريم با اين که بايد در کارها هوشيار بود با اين که بايد با سوء ظن به مطالب و تصميمات و پيشنهادات دشمن ولو جهاني و بين المللي است با سوء ظن نگاه کرد با همه  اين حرف ها با احتياط از يک طرف کشور، از يک طرف دنيا و مشکلات و حوادثي که ممکن است رخ بدهد با همه اين ها بايد هوشيار بود و با هوشياري تصميم گرفت و بحمدالله کشور از يک اساسي برخوردار است قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نمام و در رأس آن رهبر انقلاب )دام ظ لّه العالي( که تمام امور در زير نمر مبارک ايشان رتق و فتق مي شود يعني نمام کلّي اين کشور به دست رهبري کشور و رهبري اسلام به عنوان ولايت فقيه است اين يک مسئله چنين است که در عين حال که نمام خلقت اين است و نمام جامعه و کشور اين است با اين حد بايد توجه کرد و امور را اين چنين بايد ديد اين بنده مطلبي است حالا من از مطالبي که حضرت آقا دارند در اينجا جاهاي مختلف است و شما هم اکثراً از صدا و سيما شنيده ايد که ايشان توصيه فرمودند تضعيف نکنيد توهين نکنيد اين از اين که انتقاد بشود انتقاد علمي فني مدرسه اي اگر اين چنين بشود حق است انتقاد کنند و آنچه درستي يا نادرستي است درست تبيين کنند ولي خالي از اهانت ؛ اما اهانت کمک به بيگانه است، اهانت کمک به اجنبي است، به اين جهت بايد توجه کرد نکته ديگري که مي خواهم عرض کنم اين است توجه به اين مطلب که دنياي غرب دنياي فساد و استکبار الآن به دنبال اين است که کشور ايران را منزوي کند بحمدالله ربّ العالمين امروز در جهان هيچ روزي آمريکا مثل امروز تنها نبوده است، هيچ زماني مردم اين چنين از آمريکا جدا نبوده اند ولي اين مسئله اي است که ولي در عين حال مي گويند: ما چنين کرده ايم. اين روزها روزهاي اسارت دختر اميرالمؤمنين و اهل بيت امام حسين )عليه السلام( است. يک جمله اي دختر علي )سلام الله عليها( به يزيد دارد جمله  بلندي است و جمله اي است که امروز هم هست يعني منحصر به آن زمان نيست "کُلُّ يَومٍ عاشورا وَ کُلُّ أرضٍ کَربَلا" ولو حديث نيست ولي يک مطالب اساسي است که حق و باطل هميشه در برابر هم هستند، حق و باطل هميشه با هم ميجنگند در مثل همين ديروز که اهل بيت پيغمبر وارد مجلس يزيد شدند همين که آمدند در مجلس آنقدر صدا بلند بود از هر طرف بلند بود به سر بريده سيدالشهدا در جلو يزيد بن معاويه بود زينب کبري برخاست دختر اميرالمؤمنين برخاست گفت: "يا يَزيد أظَنَنتَ يا يزِيدُ حَيثُ أخَذت عَلَينَا أقطَارَ الأرضِ وَ آفَاقَ السَّمَاءِ" اي يزيد تو اين چنين مسروري تو خيال مي کني که "فَي أهلِهِ مَسرورًا" اين چنين مسروري تو و همين خطاب به او مي کند و بعد اهل بيت پيغمبر را مي آوري "قَد هَتَکتَ سُتُورَهُ نَّ وَ أبدَيتَ وُجُوهَهُنَّ" چهره هاي دختران پيغمبر را در دنيا نشان مي دهي، بيگانگان نگاه مي کنند بعد فرمود تو "لاتُد رِ کُ أمدَنَا وَ لَا تُمِي تُ وَحينَا" تو خاندان عصمت نمي شناسي تو حق نمي شناسي تو اهل بيت پيغمبر نمي شناسي "ولَا تُمِيتُ وَحينَا حَسبُ کَ بِالله حاکما وَ بِمحمّدٍ خَصيما وَ بِجبرئيل ظهيرا" يزيد فردا برايت محکمه اي تشکيل بشود که رئيس دادگاه خداست و منشي دادگاه که مي نويسد حکم را جبرئيل امين است و کسي که طرح دعوا مي کند پيغمبر اکرم است براي آن زمان تو آماده جواب باش تو حق را نمي تواني از بين ببري، دنياي استکبار هم بداند اين صداي زينب کبري نه تنها در آن زمان بود در تمام روزگار است. در امروز هم هست دشمنان اسلام، آمريکا، صهيونيسم، پولداران مغرور و متکبر و بنده و برده بيگانه که متأسفانه در بعضي کشورهاي عربي مثل سعودي و اينها هستيد بدانيد که اين معنا که حق پيروز است و شما ذليل هستيد و رسوا خواهيد شد انشاءالله. خودم و همه عزيزان را به ورع و تقوا توصيه مي کنم.


Rss Services Print  - (2 Body)  Visitor Count: 282
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
کد امنیتی: تصویر امنیتیتغییر عکس